EN

درحال اتمام

آموزش خط مبتدیان

آموزش گام به گام نقاشی ایرانی ( نگارگری ) علیرضا آقا میری را میتوان یکی از مفید ترین و برترین منابع آموزشی مکتوب در خصوص چهره سازی و نقاشی ایرانی دانست،…

12:10:14

355,000 تومان

تکمیل شده

آموزش نگارگری جامع

آموزش گام به گام نقاشی ایرانی ( نگارگری ) علیرضا آقا میری را میتوان یکی از مفید ترین و برترین منابع آموزشی مکتوب در خصوص چهره سازی و نقاشی ایرانی دانست،…

06:17:35

1,000,000 تومان

درحال برگزاری

آموزش نگارگری حرفه ای

آموزش گام به گام نقاشی ایرانی ( نگارگری ) علیرضا آقا میری را میتوان یکی از مفید ترین و برترین منابع آموزشی مکتوب در خصوص چهره سازی و نقاشی ایرانی دانست،…

03:10:40

255,000 تومان

تکمیل شده

آموزش نگارگری مبتدیان

آموزش گام به گام نقاشی ایرانی ( نگارگری ) علیرضا آقا میری را میتوان یکی از مفید ترین و برترین منابع آموزشی مکتوب در خصوص چهره سازی و نقاشی ایرانی دانست،…

06:17:35

100,000 تومان

تکمیل شده

آموزش نگارگری نیمه حرفه ای

آموزش گام به گام نقاشی ایرانی ( نگارگری ) علیرضا آقا میری را میتوان یکی از مفید ترین و برترین منابع آموزشی مکتوب در خصوص چهره سازی و نقاشی ایرانی دانست،…

06:17:35

100,000 تومان